ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรมเกมตอบคำถาม ITA&KPI

เเจ้งยกเลิกการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำงวด (รายเดือน)


สรุปภาพรวมงานต่างๆ ของสำนักยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน                                      เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมาของสำนักยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน
 • กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2551 – 2554 ในการวิเคราะห์ SWOT พบจุดอ่อนประการหนึ่ง คือ สำนักงานอัยการสูงสุดยังขาดระบบในการถ่ายทอดความรู้และนโยบายของหน่วยงานแก่ผู้ปฏิบัติโดยต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดย พบว่าในช่วงของแผนฯ ที่ผ่านมาเมื่อจัดทำแผนฯ เสร็จเรียบร้อยและแจ้งทุกหน่วยงานทราบแล้วขาดหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ในการผลักดันและขับเคลื่อนให้การปฏิบัติตามแผนฯ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งการของบประมาณมาดำเนินงานในแต่ละปีก็ยังไม่สอดคล้องกับแผนฯ ส่งผลให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551 – 2554 ของสำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรง ต่ออัยการสูงสุดเพื่อทำหน้าที่เร่งรัดให้มีการปฏิบัติตามโครงการที่กำหนดไว้ ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2551 – 2554 โดยทำหน้าที่แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (Implementation Strategy) อย่างเป็นรูปธรรมและกำกับดูแลการปฏิบัติการตามแผนฯ ดังกล่าว
 • ผลจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2551 – 2554 ดังกล่าวประกอบกับแนวความคิดทางวิชาการในเรื่องสำนักบริหารยุทธศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์บริหารยุทธศาสตร์ (The Center Of Strategie Management : CSM) ขึ้นในสำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้เสนอเรื่องการจัดตั้ง “ศูนย์บริหารยุทธศาสตร์” (The Center Of Strategie Management : CSM) เป็น หน่วยงานภายในขึ้นในสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องการบริหารยุทธศาสตร์อย่างจริงจังเป็น การเฉพาะ มีลักษณะเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก คล่องตัว ขึ้นตรงต่ออัยการสูงสุด ทำหน้าที่เป็น “เจ้าภาพ” ในการเชื่อมโยงให้หน่วยงานปฏิบัติการตามภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงานอัยการสูงสุดจัดทำแผนโครงการและขับเคลื่อนแผนงานโครงการตาม ยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ของสำนักงานอัยการสูงสุดไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลและผลักดันให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงรวมถึงการส่งเสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เกี่ยวกับการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและแผน ซึ่งขณะนั้นสังกัด สำนักงานคณะกรรมการอัยการ ซึ่งพิจารณาในเรื่องนี้เห็นด้วยว่า สำนักงานอัยการสูงสุดจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหาร ยุทธศาสตร์ดังกล่าว แต่เห็นว่าลำพังการจัดตั้งเป็นศูนย์บริหารยุทธศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวยัง ไม่อาจทำให้การบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานอัยการสูงสุดประสบผล สำเร็จ แต่สำนักงานอัยการสูงสุดจะต้องมีหน่วยงานที่มุ่งเน้นการบริหารงานใน รูปแบบที่มองภาพรวมของการบริหารจัดการไว้ในกลุ่มงานเดียวกันเพื่อให้การทำ งานสอดประสานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดความคล่องตัวพัฒนาทันความ เปลี่ยนแปลงและเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการบริหารจัดการแผนการบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารแผนงบประมาณ รวมถึงกลไกอื่น ๆ ที่จะเกื้อหนุนงานข้างต้นดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการปรับส่วนราชการภายในสำนักงานนโยบายและแผน โดยจัดตั้งเป็นสำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณขึ้น โดยงานด้านบริหารยุทธศาสตร์จะเป็นส่วนหนึ่งของงานในสำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ซึ่งอัยการสูงสุดเห็นชอบและนำเรื่องเสนอคณะกรรมการอัยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และต่อมาได้มีคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด  ที่ 147/2551 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2551 เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่มเติม ได้จัดตั้งสำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป
 • เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 กำหนดให้มีส่วนราชการภายในขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้จัดตั้งสำนักยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยยกฐานะจากสำนักงานระดับฝ่าย ไปเป็นสำนักงานระดับสำนักมีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บังคับบัญชา  ใช้ชื่อย่อสำนักงานว่า “สนผ.”
 • ต่อมาคณะกรรมการอัยการมีมติให้ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในของสำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้การเชื่อมโยงการดำเนินงานเป็นเอกภาพและลดความซ้ำซ้อน ทำให้การผลักดันการดำเนินการของสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ โดยให้รวมสำนักพัฒนาระบบบริหาร และสำนักยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน เข้าด้วยกันเป็นหน่วยงานเดียว ใช้ชื่อว่า สำนักยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน และให้ยกเลิก (ง) และ (จ)ของวรรคสองของข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 ดังปรากฏในประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม 138 ตอนที่ 65 ก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการอำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
อำนาจหน้าที่
 1. รับผิดชอบงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการสี่ปีหรือแผนปฏิบัติราชการระยะยาว และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานอัยการสูงสุด
 2. รับผิดชอบงานดำเนินการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการสี่ปีหรือแผนปฏิบัติราชการระยะยาว และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานอัยการสูงสุด งานติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงานอัยการสูงสุด และเสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบราชการ
 3. รับผิดชอบงานสื่อสารยุทธศาสตร์ สร้างความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ขององค์กร สร้างความเชื่อมโยงกลยุทธ์ของหน่วยงาน จัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์ และจัดให้มีการประชุมเพื่อรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานราชการในสำนักงานอัยการสูงสุด
 4. รับผิดชอบงานจัดทำข้อเสนอแนะและความคิดริเริ่มใหม่ตามยุทธศาสตร์และจัดระบบการวัดผลการดำเนินงาน กำหนดมาตรฐานการทำงาน วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงาน
 5. รับผิดชอบงานเสนอแนะและจัดทำนโยบายการบริหารงานและการดำเนินงานของสำนักงานอัยการสูงสุดให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

๑. นายยงยุทธ วีระพงศ์

๒. นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์

๓. นายธัญญนิตย์ เศรษฐบุตร

๔. นายธีระวัฒน์ พุฒิบูรณวัฒน์

๕. นายเสวต อภัยรัตน์

วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๑  –  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๒

วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒  –  ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

วันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  –  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๑  –  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๒  –  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

 • 10 แผนดำเนินงานประจำปี
 • 11 รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานประจำปี
 • 18 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
 • 19 บบบ
 • 25 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 26 บบบ
 • 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 30 บบบ
 • 36 นนน
 • 37 บบบ

กรอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการสูงสุด

ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการอส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิธีการตรวจสอบรายงานสารบบไม่ครบถ้วน (ตัวชี้วัดที่ 3.10) 

ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำถาม – ตอบที่พบบ่อยจากการรายงานผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนังสือที่ อส 001.3/ว365 ลว. 21 กันยายน 2563 เรื่อง การรายงายผลการปฏฺบัติราชการตามกรอบการประเมินฯ ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน

หนังสือที่ อส 001.3/ว74 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องดำเนินงานตามกรอบการประเมินประสิทธิภาพฯ ประจำปี 2563

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับสมบูรณ์)

กรอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Power Point นิเทศการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส่วนกลาง)

Power Point นิเทศการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ส่วนต่างจังหวัด)

เอกสารดาวน์โหลด

1. หนังสือเวียน ที่ อส 0001.1(นผ)/ว 382   

2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  ท่านสามารถดาวน์โหลดตามแบบ ดังนี้   

    แบบที่ 1   สำนักอำนวยการ

    แบบที่ 2   สำนักงานอัยการพิเศษฝ่าย

    แบบที่ 3   3-1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 1 สำนักงานคณะกรรมการอัยการ

                   3-2 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายวินัย  สำนักงานคณะกรรมการอัยการ

    แบบที่ 4   สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายร้องขอความเป็นธรรม  สำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด

    แบบที่ 5   สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

    แบบที่ 6   สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล  สำนักงานวิชาการ

    แบบที่ 7  7-1 สำนักบริหารงบประมาณ

                    7-2 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

                    7-3 สำนักวินัยและระบบคุณธรรม 

                    7-4 สำนักบริหารทรัพย์สิน

    แบบที่ 8   สำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

    แบบที่ 9   สำนักงานตรวจสอบภายใน

    แบบที่ 10 10-1 สำนักงานอัยการภาค

                   10-2 สอจ. / สอข. / สอย.

                  10-3 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและบังคับคดีจังหวัด   (สาขา)

    แบบที่ 11  สำนักงานคดีศาลสูงภาค , สำนักงานคดีแรงงานภาค , สำนักงานคดีปกครอง

    แบบที่ 12   สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค

 1. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2561-2564 download PDF
 2. หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ อส 0063(นผ)/ว 391 ลว. 2 ต.ค. 2563
  เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 download PDF
 3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 4. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 5. รายงานผลสัมฤทธิ์ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของสำนักงานอัยการสูงสุด
 1. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2561-2564 download PDF
 2. หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ อส 0063(นผ)/ว 391 ลว. 2 ต.ค. 2563
  เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 download PDF
 3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 4. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 5. รายงานผลสัมฤทธิ์ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของสำนักงานอัยการสูงสุด

เเจ้งยกเลิกการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำงวด (รายเดือน)

1. หนังสือเวียน ที่ อส 0006(นย)/216 ลว. 12 มิ.ย. 2560 เรื่อง ปรับปรุงแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำงวด (รายเดือน) 
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำงวด (รายเดือน) 
3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำงวด (รายเดือน) เชื่อมโยงข้อมูล 12 เดือน (ตุลาคม – กันยายน) 
    แบบรายงานฯ ที่ 1.1 การดำเนินคดีที่เสร้จสิ้นโดยไม่ต้องดำเนินคดีในศาล
    แบบรายงานฯ ที่ 1.2 การดำเนินคดีในศาล/ทุกศาล (รวมทุกประเภท)
    แบบรายงานฯ ที่ 1.3 ร่วมสอบปากคำเด็ก/เยาวชน และชันสูตรพลิกศพ
    แบบรายงานฯ ที่ 1.4.1 การดำเนินแพ่ง/คดีแรงงาน/คดีภาษีอากร
    แบบรายงานฯ ที่ 1.4.2 การดำเนินคดีปกครอง
    แบบรายงานฯ ที่ 1.5 คดีชี้ขาดความเห็นแย้ง
    แบบรายงานฯ ที่ 1.6 งานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ
    แบบรายงานฯ ที่ 1.7 งานบังคับคดี
    แบบรายงานฯ ที่ 1.8 คดีขออนุญาตฟ้องฯ/คดีเอกภาพ/คดีกลับคำสั่ง/คดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์/คดีความผิดกรรมเดียวที่อาจถูกดำเนินคดีหลายครั้ง/คดีร้องขอความเป็นธรรม
    แบบรายงานฯ ที่ 1.9 คดีวิสามัญ/คดีอาญาซึ่งเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร/รับรองอุทธรณ์/รับรองฎีกา
    แบบรายงานฯ ที่ 2 งานให้คำปรึกษา และงานความร่วมมือทางอาญา 

ดาวน์โหลด
ระบบมาตรฐานงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด
และ
การตรวจประเมินระบบมาตรฐานงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด
ไฟล์ PDF

1. ปกหน้า
2. คำนำ
3. สารบัญ
4. การพัฒนาระบบมาตรฐานการดำเนินงานของสำนักงานอัยการสูงสุด : ระบบมาตรฐานงานธุรการ
5. การตรวจประเมินระบบมาตรฐานงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด
6. ภาคผนวก ก ตัวอย่างรายการการตรวจและรับสำนวน (Checklist) ระบบมาตรฐานงานธุรการ (AGAS 02)
7. ภาคผนวก ข ตัวอย่างการกรอกแบบการตรวจประเมินมาตรฐานงานธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด
8. ภาคผนวก ค ตัวอย่างแบบสรุปการตรวจประเมิน
9. ภาคผนวก ง คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด
10. ปกหลัง

ไฟล์ Word

5. การตรวจประเมินระบบมาตรฐานงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด
6. ภาคผนวก ก ตัวอย่างรายการการตรวจและรับสำนวน (Checklist) ระบบมาตรฐานงานธุรการ (AGAS 02)
7. ภาคผนวก ข ตัวอย่างการกรอกแบบการตรวจประเมินมาตรฐานงานธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด
8. ภาคผนวก ค ตัวอย่างแบบสรุปการตรวจประเมิน

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3
ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ 10210
โทรศัพท์: 0-2142-1626 โทรสาร: 0-2143-9788
E-mail: ps@ago.go.th