วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล (International Day for the Elimination of Violence against Women)

บทความโดย ฮูก ฮูก       &…

ความรุนแรงในกระบวนการยุติธรรม

เพียงแค่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็อาจต้องรับความเจ็บปวดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ภาพสะท้อนประเทศไทย ผ่านมุมมองตัวชี้วัดหลักนิติธรรม

บทความโดย ฮูกนักคิด มีผู้รู้เปรียบหลักนิติธรรม (rule of…

วันสตรีสากล (International Women’s Day )

…เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ได้รับรองข้อมติที่ 54/134 ให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล (International Day for the Elimination of Violence against Women)”…..

|

ตอน คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

กฎหมายป้องกันการทรมานและบังคับสูญหายกำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย”