สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

สถาบันนิติวัชร์ จัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ด้วยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย และหลักการทรงงาน มาปรับใช้เป็นแนวทางในการสร้างหลักคิดในการดำรงชีวิต ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับเข้าสู่สังคมโดยดำรงชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันที่ดีบนพื้นฐานของความพอเพียง

หลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แรงบันดาลใจจากอดีตผู้ก้าวพลาด