ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้รักษาการ/หรือผู้รักษาการร่วมตามกฎหมาย

๑. กฎหมายที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล

ลำดับที่รายชื่อกฎหมายdocpdfengสรุปสาระสำคัญผู้รักษาการ/
ผู้รักษาการร่วม
หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์แล้วเสร็จ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ นรม./รมว.ยธ./อสส.สำนักงานอัยการสูงสุดพ.ศ. ๒๕๖๖
 ข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ในคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖    
 ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการตรวจค้นและอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๑๔ วรรคสองและวรรคสี่ พ.ศ.๒๕๕๖       
 ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการเก็บรักษา การให้รับทรัพย์สินไปดูแล การขายทอดตลาด การคืนทรัพย์สิน และการประเมินค่าเสียหาย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๑๕ พ.ศ.๒๕๕๖       
 ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืนและยุทธภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๑๖ พ.ศ.๒๕๕๖       
 ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการเก็บรักษา การใช้ประโยชน์และการทำลาย
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๑๗ พ.ศ.๒๕๕๖
       
 ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการปฏิบัติการอำพราง ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๑๙ พ.ศ.๒๕๕๖       
 ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๒๐ พ.ศ.๒๕๕๗       
 ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการสะกดรอยผู้ต้องสงสัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๒๑ พ.ศ.๒๕๕๖       
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓    นรม./รมว.กต./รมว.มท./รมว.ยธ.๑.สำนักงานอัยการสูงสุด
๒.กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๘
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.๒๕๔๓ นรม./รมว.กต./รมว.มท./รมว.ยธ.๑.สำนักงานอัยการสูงสุด
๒.กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๘
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑    นรม./รมว.กต./รมว.มท./รมว.ยธ.๑.สำนักงานอัยการสูงสุด
๒.กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๘
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓    นรม./รมว.กต./รมว.มท./รมว.ยธ.๑.สำนักงานอัยการสูงสุด
๒.กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๘
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓    นรม./รมว.กต./รมว.มท./รมว.ยธ.๑.สำนักงานอัยการสูงสุด
๒.กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๘
พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามและเบลเยียม พุทธศักราช ๒๔๗๙    รมว.มท./รมว.ยธ./รมว.กต.๑.สำนักงานอัยการสูงสุด
๒.กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๘
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามกับแซนซีบาร์และเกาะซอลอมอนในอารักขาของอังกฤษ พุทธศักราช ๒๔๘๐    รมว.มท./รมว.ยธ./รมว.กต.๑.สำนักงานอัยการสูงสุด
๒.กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๘
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒    รมว.มท./รมว.ยธ./รมว.กต.๑.สำนักงานอัยการสูงสุด
๒.กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๐พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓    รมว.มท./รมว.ยธ./รมว.กต.๑.สำนักงานอัยการสูงสุด
๒.กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๑พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗    รมว.มท./รมว.ยธ./รมว.กต.๑.สำนักงานอัยการสูงสุด
๒.กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๒พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑    รมว.ยธ./รมว.กต.๑.สำนักงานอัยการสูงสุด
๒.กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๓พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ รมว.กห./รมว.มท./รมว.ยธ./รมว.กค.สำนักงานอัยการสูงสุดพ.ศ. ๒๕๖๘
๑๔พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ นรม./อสส.สำนักงานอัยการสูงสุดพ.ศ. ๒๕๖๘
 ๑๕ระเบียบของผู้ประสานงานกลางว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๗      

๒. กฎหมายที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) และ (๖) แต่ต้องจัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล

ลำดับที่รายชื่อกฎหมายdocpdfengสรุปสาระสำคัญผู้รักษาการ/
ผู้รักษาการร่วม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ อัยการสูงสุดสำนักงานอัยการสูงสุด
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓ อัยการสูงสุดสำนักงานอัยการสูงสุด