(เฉพาะคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ หรือแก้ต่าง และคดีแพ่งที่พนักงานอัยการว่าต่างหรือแก้ต่าง)