ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยากรสำนักงานการสอบสวน
เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรม
“หลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย” ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๓

นางวราภรณ์ จันทนากูล รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแพ่งธนบุรี นายชาตรี ฮ้อยก่ำ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน ๔
นางสาววิลาสินี ศุภวิรัชบัญชา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายธนาธิป นวรัตนวรกุล อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ
เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย” ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗
โดยมีข้าราชการฝ่ายอัยการที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค ๘ เข้าร่วมการฝึกอบรม
ณ ห้องประชุมท่าวัง ๑ ชั้น ๒ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
“หลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย” ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๒

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน
เข้าร่วมพิธีเปิดในโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย” ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๒
ในการนี้ นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน
นายธีรัช ลิมปยารยะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวทักษอร สุวรรณสายะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นางสาวบุษยภา เมณฑกา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรม
การปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย” ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๒
โดยมีข้าราชการฝ่ายอัยการที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค ๑ เข้าร่วมการฝึกอบรม
ณ ห้องพระศิวะ ชั้น ๓ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานการสอบสวนเป็นวิทยากรบรรยาย
ในหลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหาย

วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน
นายเลิศพงศ์ กลัดอ่ำ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน นายปรัชญา ทัพทอง อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน ๕
ร.ต.อ.สุวรรณสาม คีรีวิเชียร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยนายพงศกร พุ่มกลัด เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ
และนายฐิติวุฒิ กฤษณะเศรณี เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรม
“หลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย”
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗
โดยมีข้าราชการฝ่ายอัยการที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค ๖ เข้าร่วมการฝึกอบรม
ณ โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

การบริหารงานเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเลิศพงศ์ กลัดอ่ำ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน
และนายปรัชญา ทัพทอง อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน ๕ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง
“หลักสูตรการอบรมอัยการจังหวัด” รุ่นที่ ๔๕ ในหัวข้อ “การบริหารงานเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานการสอบสวนประชุมหารือแนวทางการนำนิติวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการสืบสวนสอบสวน
ของพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565
ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน และคณะพนักงานอัยการในสังกัดสำนักงานการสอบสวนได้ให้การต้อนรับพันตำรวจโทเชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และผู้อำนวยการกองในสังกัดสถาบันพร้อมบุคลากรจำนวน ๒๐ ท่าน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการนำนิติวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการสืบสวนสอบสวนของพนักงานอัยการ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.๒๕๖๕ ประเด็นการหารือประกอบด้วย (๑) แนวทางการแสวงหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้านงานสืบสวนสอบสวนเพื่อค้นหาความจริงตามกรณีที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระทำให้บุคคลสูญหายได้รับการแจ้งเรื่องและคำร้องขอ รวมทั้งการสืบสวนสอบสวนในคดีประเภทอื่น (๒) การจัดหาและการฝึกอบรมบุคลากร
ด้านการสืบสวนสอบสวน (๓) การบูรณาการและประสานความร่วมมือในระดับหน่วยงาน และภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว
นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน ได้นำพันตำรวจโทเชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
และคณะเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย กรุงเทพมหานคร

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
“หลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย
ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน ร้อยตำรวจเอกโชคชัย สิทธิผลกุล รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน
นายเลิศพงศ์ กลัดอ่ำ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน ๒ และนายปรัชญา ทัพทอง อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน ๔
เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าวด้วย

ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเทพสิทธิ์ เกียรติเดชปัญญา
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แทนอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ชั้น ๘
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการสัมมนาการดำเนินการของพนักงานอัยการ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน
นางวราภรณ์ จันทนากูล รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน นายสุริยน ประภาสะวัต อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน ๑
นายปรัชญา ทัพทอง อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน ๔ พร้อมด้วยคณะวิทยากร
เป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินการของพนักงานอัยการในหัวข้อ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำ
ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๖ และแนวทางปฏิบัติว่าด้วย
การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุม ๗๐๑ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้งของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย
ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนบรมราชชนนี ชั้น ๑
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๔ ๘๓๒๕ – ๒๗ ต่อ ๖๐๑ – ๖๐๕

โครงการสัมมนาการดำเนินการของพนักงานอัยการ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน
นางวราภรณ์ จันทนากูล รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน นายสุริยน ประภาสะวัต อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน ๑
นายปรัชญา ทัพทอง อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน ๔ พร้อมด้วยคณะวิทยากร
เป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินการของพนักงานอัยการในหัวข้อ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำ
ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๖ และแนวทางปฏิบัติว่าด้วย
การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุม ๗๐๑ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับสำนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร

สถิติคดี

🚩ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
🔸 แบบรายงานสถิติศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย
🔸 ภารกิจ รับแจ้งการควบคุมตัวจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ
🔸ภารกิจ รับแจ้งเหตุการทรมาน การกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระทำให้บุคคลสูญหายจากผู้พบเห็นหรือทราบเหตุ
🔸ภารกิจ รับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ
🔸ภารกิจ ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยุติการกระทำทรมาน การกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระทำให้สูญหาย

พระราชบัญญัติ / ระเบียบ / คำสั่ง / หนังสือเวียน /
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับ พรบ. ….

แบบฟอร์มการแทนเวร
🔹 สำหรับพนักงานอัยการ
🔸 สำหรับเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มการแลกเปลี่ยนเวร
🔹 สำหรับพนักงานอัยการ
🔸 สำหรับเจ้าหน้าที่

🟠 รายงานผลการปฏิบัติงานพนักงานอัยการ (Pdf) / (Word)

Update 🟠 รายงานผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ชาย (Pdf) / (Word)

🟠 รายงานผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หญิง (Pdf) / (Word)

🟠 แบบบันทึกคำร้องทุกข์/คำกล่าวโทษ (แบบ อ.ก.ส.๙) (Pdf) / (Word)

ช่องทางการรับแจ้งเรื่อง

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย
Center for Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance


สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนบรมราชชนนี
๗๓/๑ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๔ ๘๓๒๕ – ๒๗ ต่อ ๖๐๑ – ๖๐๔