ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 คณะอำนวยการ สำนักงานคดียาเสพติด ได้มอบแจกันดอกไม้ต้อนรับท่านรองอธิบดีประเสริฐ กาญจนอุทัย เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เป็นรองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะอำนวยการ สำนักงานคดียาเสพติด ได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านรองอธิบดีสุธน จารุพันธ์ เนื่องจากท่านรองได้รับตำแหน่งใหม่และต้องไปปฏิบัติหน้าที่เป็น อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง ขอนแก่น


เกี่ยวกับสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

                    กองคดียาเสพติด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2527 ตามคำสั่งกรมอัยการที่ 73/2527 มีเจตนารมณ์เพื่อให้การดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดมีประสิทธิภาพและมีผลในการปราบปรามยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 15 อธิบดีกรมอัยการในขณะนั้น จึงได้มีคำสั่งให้ตั้งกองคดียาเสพติดขึ้นโดยให้จัดตั้งกองคดียาเสพติดขึ้นในกองคดีอาญา มีฐานะเป็นกองย่อย และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเฉพาะคดีที่ต้องดำเนินคดีในศาลอาญา และในปีเดียวกันนั้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2527 อธิบดีกรมอัยการได้มีคำสั่งให้จัดตั้งส่วนราชการเพิ่มเติมโดยแบ่งกองคดียาเสพติดเป็น 2 กอง คือ กองคดียาเสพติด 1 และกองคดียาเสพติด 2

                    ในปี 2535 สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งที่ 205/2535 ลงวันที่ 21 กันยายน 2535 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดให้มีกองคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรธนบุรี, กองคดียาเสพติดธนบุรี และสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสาขาธนบุรี

                    ในปี 2536 หลังจากกรมอัยการได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “สำนักงานอัยการสูงสุด” ได้มีคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 80/2536 แบ่งส่วนราชการและพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด มีอำนาจและหน้าที่ คือ ให้สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงอันเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญา ศาลอาญาธนบุรี และศาลอาญากรุงเทพใต้ ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้ยึดหรืออายัดเนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการดังต่อไปนี้

1. กองคดียาเสพติด (กอง 1)

2. กองคดียาเสพติด (กอง 2)

3. กองคดียาเสพติด (กอง 3)

4. กองคดียาเสพติดธนบุรี

5. กองคดียาเสพติดกรุงเทพใต้ (กอง 1)

6. กองคดียาเสพติดกรุงเทพใต้ (กอง 2)

                   ความรับผิดชอบของกองคดียาเสพติด 1-3 โดยถือตามเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลต่าง ๆ และกองบังคับการซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญา (กรุงเทพเหนือ) กองคดียาเสพติดธนบุรีรับผิดชอบในเขตอำนาจศาลของอาญาธนบุรี ส่วนกองคดียาเสพติดกรุงเทพใต้ (กอง 1), (กอง 2) รับผิดชอบในเขตอำนาจของศาลอาญากรุงเทพใต้

ปี 2539 สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบบริหารราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดเสียใหม่ เพื่อให้การบริหารระบบราชการเหมาะสมกับภารกิจ ในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อรัฐและประชาชนยิ่งขึ้น มีความสอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงมีคำสั่งจัดระเบียบบริหารราชการและแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคดียาเสพติดเป็นดังนี้ คือ

(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานคดียาเสพติด

(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1-7

                   ต่อมาเมื่อ “ได้มีพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงดุสิต   ศาลแขวงตลิ่งชัน ศาลแขวงปทุมวัน และศาลแขวงพระโขนง เป็นศาลจังหวัด พ.ศ.2549” ขึ้น จึงมีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 5 เป็น “สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 5 (พระโขนง)” มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินคดียาเสพติดทั้งปวงรวมทั้งคดียาเสพติดที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัดพระโขนง โดยให้อยู่ในบังคับบัญชาของอธิบดีอัยการฝ่ายคดียาเสพติด และปรับปรุงอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 7 และจัดตั้งเป็น “สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 7 (ตลิ่งชัน)”

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินคดียาเสพติดทั้งปวงรวมทั้งคดียาเสพติดที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัดตลิ่งชัน โดยให้อยู่ในบังคับบัญชาของอธิบดีอัยการฝ่ายคดียาเสพติด ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2550 เป็นต้นมา

                    ดังนั้น การแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคดียาเสพติดในปัจจุบัน มีดังนี้คือ

1. ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานคดียาเสพติด

2. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1 (กรุงเทพเหนือ 1)

3. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 2 (กรุงเทพเหนือ 2)

4. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 3 (กรุงเทพเหนือ 3)

5. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4 (กรุงเทพใต้)

6. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 5 (พระโขนง)

7. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 6 (ธนบุรี)

8. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 7 (ตลิ่งชัน)

                   ปี พ.ศ. 2555 สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ดังนี้

                   (11) สำนักงานคดียาเสพติด

                             (ก) สำนักอำนวยการ

                             (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1 – 9

                   ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 50 ก ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

และปี พ.ศ. 2556 สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2556 ดังนี้

                   (11) สำนักงานคดียาเสพติด

                             (ก) สำนักอำนวยการ

                             (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1 – 12

                   ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2556 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 94 ก ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556

อำนาจหน้าที่

ตามกฎกระทรวงแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2556 กำหนดให้สำนักงานคดียาเสพติด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                   ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2556”
                   ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
                   ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (11) ของข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ข้อ 9 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                             “(11) สำนักงานคดียาเสพติด

                                      (ก) สำนักอำนวยการ
                                      (ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1 – 12

                   ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (11) ของข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ก) รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงอันเกี่ยวกับเสพติดให้โทษตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัดพระโขนง ศาลจังหวัดตลิ่งชัน และศาลจังหวัดมีนบุรี”

                   ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (11) วรรคสอง ของข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ข้อ 10 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1 – 12 มีอัยการพิเศษฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจหน้าที่

          1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดียาเสพติดตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
          2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย”

                   ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (16) ของข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                             “(ข) รับผิดชอบการดำเนินคดีอาญาทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัดมีนบุรี เว้นแต่คดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ”

ส่วนราชการในสำนักงานคดียาเสพติด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) สำนักอำนวยการ สำนักงานคดียาเสพติด มีอำนาจหน้าที่

1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสำนักงานคดียาเสพติด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1 – 12 มีอำนาจหน้าที่

1) รับผิดชอบงานสำนักงานคดียาเสพติดตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจ

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กำหนดแผนงาน โครงการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด
3. เป็นอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส.
4. เข้าร่วมประชุม สัมมนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เช่น สำนักงาน ป.ป.ส. , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5. รวบรวมสถิติข้อมูลในการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดของสำนักงานคดียาเสพติด และอัตรากำลังของข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ กำหนดอัตรากำลังและงบประมาณ เพื่อพัฒนาให้การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานอัยการสูงสุด  เป็นไปด้วยความละเอียด รอบคอบ แม่นยำ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
6. วิเคราะห์ผลคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทั่วราชอาณาจักร ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
7. ร่วมกับสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุด เผยแพร่ความรู้ของกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ประชาชนทั่วประเทศ

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานต่างประเทศ

1. ร่วมดำเนินการกับสำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา ในกรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน
2. ให้คำแนะนำต่อสถานทูตประเทศต่างๆ เมื่อคนชาตินั้นๆ เป็นผู้ต้องหาจำเลย หรือพยานในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อมีการร้องขอ
3. ร่วมกับผู้แทนไทย ประชุม สัมมนา กับผู้แทนประเทศต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญาความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี
4. ร่วมกับผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนากับหน่วยงานต่างประเทศ เช่น หน่วยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกา (DEA)
5. ร่วมกับผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนากับหน่วยงานยาเสพติดภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (HON – LEA)
6. ร่วมกับผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายใต้แผนโคลัมโบ สหประชาชาติ

การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กร

1. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
4. กระทรวงมหาดไทย
5. กระทรวงยุติธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรนำในการใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”

พันธกิจ (Missions)

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงสร้าง (Structure)
วัฒนธรรมองค์กร
นโยบาย

บุคลากร

ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานคดียาเสพติด

นายมั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ์
ผู้ตรวจการอัยการ รักษาการในตำแหน่ง
รองอัยการสูงสุด


ว่าที่ร้อยตรี สมชาย อำนวยสมบัติ
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแพ่งพระโขนง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ตรวจการอัยการ

ข้าราชการอัยการ

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด

นายอุทัย สินมา

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด

นายสมชัย เตชะเกิดกมล

นายปรัชญา ศรีอัมพรแสง

นายประเสริฐ กาญจนอุทัย

นางสมศิริ ชำนาญชานันท์
อัยการพิเศษฝ่าย

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด

นางสาวกัลยา แก้วอ้น
อัยการพิเศษฝ่าย
คดียาเสพติด 1

นางเกษณี อมราภรณ์ ฤชุโรจน์
อัยการพิเศษฝ่าย
คดียาเสพติด 2

นายบุญเลิศ ฮายุกต์
อัยการพิเศษฝ่าย
คดียาเสพติด 3

นายทยทัตต์ แสงอารยะกุล
อัยการพิเศษฝ่าย
คดียาเสพติด 4

ร.ต.ท.ไกรยศ จันทร์เรืองรอง
อัยการพิเศษฝ่าย
คดียาเสพติด 5

นายบรรเจิด รัตนมโนธรรม
อัยการพิเศษฝ่าย
คดียาเสพติด 6

นายธานินทร์ ยะคะเสม
อัยการพิเศษฝ่าย
คดียาเสพติด 7

นายสุริยน ประภาสะวัต
อัยการพิเศษฝ่าย
คดียาเสพติด 8

นายพงษ์เทพ แซ่ลิ้ว
อัยการพิเศษฝ่าย
คดียาเสพติด 9

นายพิงพันธ์ เชาวลิต
อัยการพิเศษฝ่าย
คดียาเสพติด 10

นายธีระวุฒิ เกตุพันธุ์
อัยการพิเศษฝ่าย
คดียาเสพติด 11

พ.ต.ต.ชัย กุลกิจกำจร
อัยการพิเศษฝ่าย
คดียาเสพติด 12

ข้าราชการธุรการ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคดียาเสพติด

นางพยอม แย้มอุทัย

นางสาวณิชกานต์ แสงจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางนิตยตา รัศมี
นิติกรชำนาญการ

นางศศิภา สุริยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายศิลป์สงัด ทองชู
นิติการปฏิบัติการ

รายชื่ออธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด

ลำดับ ชื่อ – สกุล ปี พ.ศ. หมายเหตุ
 1 นายสกล  วนิชชานนท์ 1 ตุลาคม 2538 ถึง 30 กันยายน 2539 อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด ปฏิบัติราชการในหน้าที่  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดี ยาเสพติด 
2 นายพีระพล  เชาวน์ศิริ 1 ตุลาคม 2539 ถึง 30 กันยายน 2540 
3 นายเกษม  ชาญไววิทย์ 1 ตุลาคม 2540 ถึง 30 กันยายน 2543 
4 นายกมล  บุญวานิช 1 ตุลาคม 2543 ถึง 30 กันยายน 2545 
5 นายอำพล  เหมาคม 1 ตุลาคม 2545 ถึง 30 กันยายน 2546 
6 นายถาวร  พานิชพันธ์ 1 ตุลาคม 2546 ถึง 30 กันยายน 2548 
7 นายไพศิษฐ์  พันธุ์วุฒิ 1 พฤศจิกายน 2548 ถึง 15 ตุลาคม 2549 
8 นายนพดล  วิลาวรรณ 16 ตุลาคม 2549 ถึง 31 มีนาคม 2551 
9 นายเรวัตร  จันทร์ประเสริฐ 1 เมษายน 2551 ถึง 30 กันยายน 2554 
10 นายพงษ์ศักดิ์  แก้วกมล 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 
11 นางสาวนิภาพร  รุจนรงศ์ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2557 
12 นายณัฐจักร  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 1 ตุลาคม 2557 ถึง 2 เมษายน 2558 
13 นายศิริศักดิ์  อัครปรีดี 3 เมษายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2558 
14 นายพิทักษ์  อบสุวรรณ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2560 
15 นางชนิญญา  ชัยสุวรรณ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2562 
16 นายดลยพิชัย มหาวีระ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
17 นายอุทัย  สินมา 1 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 

สถิติคดี

สำนวนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวมหมายเหตุ
ส.1 609 417 519 502 522 493      3062  
ส.2 6 14 17 9 11 15       72 
ส.3 14 6 2 15 10 10       57 
ส.1 ฟ 91 55 69 62 19 39       335 
ส.4 วาจา 149 111 132 85 113 105       695 
มาตราการฯ 7 12 15 1 7 3       45 
บังคับโทษปรับ 0 0 0 0 0 0       0 
รวม 876 615 754 674 682 665       4266 

ตารางสถิติการรับสำนวนคดีของสำนักงานคดียาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 (รายเดือน)

เดือนมกราคม  เดือนกุมภาพันธ์  เดือนมีนาคม  เดือนเมษายน  เดือนพฤษภาคม  เดือนมิถุนายน  
เดือนกรกฎาคม  เดือนสิงหาคม  เดือนกันยายน  เดือนตุลาคม  เดือนพฤศจิกายน  เดือนธันวาคม

สำนวนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวมหมายเหตุ
ส.1643601  985790  745597  565 559397 411  57675 7512 
ส.21726 14 12 29 21 33  20 1514  24240 
ส.37 4 4 10 766 
ส.1 ฟ154 217192 172 166 163 227  179 109 74 23945 1998 
ส.4 วาจา57 6591 42 54 53 37  2610 15 476 
มาตราการฯ24 2925 26 21 25 17 10  9 2431 251 
บังคับโทษปรับ0 0 0 0 0 00 
รวม902 9421313 1044 1018 866 885 798  544 538 879140 10543 

ตารางสถิติการรับสำนวนคดีของสำนักงานคดียาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2564 (รายเดือน)

เดือนมกราคม  เดือนกุมภาพันธ์  เดือนมีนาคม  เดือนเมษายน  เดือนพฤษภาคม  เดือนมิถุนายน  
เดือนกรกฎาคม  เดือนสิงหาคม  เดือนกันยายน  เดือนตุลาคม  เดือนพฤศจิกายน  เดือนธันวาคม

สำนวนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวมหมายเหตุ
ส.1751 8321056  1098748 841 900 984803 712  495 5619781 
ส.221 26 24 18 18 2844 21 24  4316 16 299 
ส.3310  16 5 412  136 3 2198 
ส.1 ฟ511444  571529  410 442258  359271 221  199205 4420 
ส.4 วาจา15077  8862 78 106  7470  5122 32  27837 
มาตราการฯ1823  1519 10  23 8 2210  2814 13 203 
บังคับโทษปรับ0109  0 0 0 0 0109 
รวม1454 1521 17701731  1268 1452 14201460 1161 1029  758832 15847 

ตารางสถิติการรับสำนวนคดีของสำนักงานคดียาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 (รายเดือน)

เดือนมกราคม  เดือนกุมภาพันธ์  เดือนมีนาคม  เดือนเมษายน  เดือนพฤษภาคม  เดือนมิถุนายน  
เดือนกรกฎาคม  เดือนสิงหาคม  เดือนกันยายน  เดือนตุลาคม  เดือนพฤศจิกายน  เดือนธันวาคม

สำนวนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวมหมายเหตุ
ส.111022052 994916 913 937 1107  12101094  978897  65111749  
ส.2133212  22 2224 29  1844  29 18 30280 
ส.300 5 6 7 8 773 
ส.1 ฟ405819360  354 476525 623 705 644  457 470408 5841 
ส.4 วาจา80178 102 72 8494 106 111 65  83 63 531011 
ส.400 0 000 
มาตรการฯ214311  18 1822 24 3327  2314 28 261 
บังคับโทษปรับ019 0 0 0 0 0 019 
รวม162131431488  13871519 1609 1896 2084 1881  1578  1469  1179 19234  

ตารางสถิติการรับสำนวนคดีของสำนักงานคดียาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 (รายเดือน)

เดือนมกราคม  เดือนกุมภาพันธ์  เดือนมีนาคม  เดือนเมษายน  เดือนพฤษภาคม  เดือนมิถุนายน 
เดือนกรกฎาคม  เดือนสิงหาคม  เดือนกันยายน  เดือนตุลาคม  เดือนพฤศจิกายน  เดือนธันวาคม

สำนวนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวมหมายเหตุ
ส.112801214 1199 1128 14771448 1339 1489 1201 1239 1272 1050 15336  
ส.1 ฟ437368393 411495  637 491421 296 542  490 4455426 
ส.228171916  37 30 1732 50 21  19 27313 
ส.337 5 3 3 10 353 
ส.4 วาจา637174  75 74 6647  7945 84  81 83842 
ส.4000 0 0 0 0 0 
มาตรการฯ2621 96 11 17 15 1615 23 20  18 11289 
รวม18371698 17831642  2105 21991913 2043 1618 1912 1890  161922259 

ตารางสถิติการรับสำนวนคดีของสำนักงานคดียาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2561 (รายเดือน)

เดือนมกราคม  เดือนกุมภาพันธ์  เดือนมีนาคม  เดือนเมษายน  เดือนพฤษภาคม  เดือนมิถุนายน 
เดือนกรกฎาคม  เดือนสิงหาคม  เดือนกันยายน  เดือนตุลาคม  เดือนพฤศจิกายน  เดือนธันวาคม

เอกสารเผยแพร่

การดำเนินการบังคับโทษปรับในคดียาเสพติด

 • แนวทางปฎิบัติการบังคับโทษปรับตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐ (ดาวน์โหลด)
 • ขั้นตอนการปฏิบัติการบังคับโทษปรับด้านคดียาเสพติดส่วนภูมิภาค (ดาวน์โหลด)
 • แนวทางปฏิบัติการบังคับโทษปรับ ส่วนภูมิภาค (ดาวน์โหลด)
 • ขั้นตอนการพิจารณาและสั่งสำนวน (ดาวน์โหลด)
 • ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอหมายบังคับคดี (ดาวน์โหลด)
 • ขั้นตอนหมายบังคับคดีและการติดตามผล (ดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มบังคับโทษปรับ

หนังสือเวียนสำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 – 2561

เลขที่หนังสือเวียนวัน/เดือน/ปีเรื่องหมายเหตุ
ที่ อส 0007(ปผ)/ว 9524/03/59การสอบถามผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน กรณีมีทนายความหรือไม่ 
ที่ อส 0007(ปผ)/ว 21418/06/58ซักซ้อมความเข้าใจการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดี 
ที่ อส 0007(ปผ)/ว 30414/08/58ซักซ้อมความเข้าใจการอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกา 

เลขที่หนังสือเวียนวัน/เดือน/ปีเรื่องหมายเหตุ
ที่ อส 0007(ปผ)/ว 711/01/61แนวทางปฏิบัติการระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในคำฟ้อง 
ที่ อส 0007 (สอ)/ว 2829/01/61แนวทางปฏิบัติการบังคับโทษปรับตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 (แก้ไขเพิ่มเติม) 
ที่ อส 0008/ว 8615/03/60  แนวทางการสั่งคดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ฐานมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษโดยไม่ได้รับอนุญาตกับความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณียาเสพติดให้โทษที่ผู้ต้องหามีไว้ในครอบครองและจำหน่ายเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทและจำนวนเดียวกัน 
 ที่ อส 0007(ปผ)/ว 1774/05/60 เงื่อนไขระงับคดี 
 ที่ อส 0007(พก)/ว 3658/09/60 การพิจารณาสั่งคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย   ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 
 ที่ อส 0007(ปผ)/ว 5016/12/60ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสืบพยานผู้จับจำเลยในคดีอาญา 
 ที่ อส 0007(ปผ)/ว 50514/12/60ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินคดีที่มีการขอให้เพิ่มโทษจำเลย การขอให้บวกโทษที่รอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษและการขอนับโทษต่อ  
ที่ อส 0007(สอ)/ว 199 13/06/59 การส่งบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนในการสืบพยานของพนักงานอัยการ  
 ที่ อส 0007(สอ)/ว 24927/07/59 การพิจารณาคดีอาญากรณีมีคำสั่งไม่ฟ้องบางข้อหา  
ที่ อส 0007(สอ)/ว 282 26/08/59 การบรรยายฟ้องเกี่ยวกับการต้องโทษจำคุกของจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56  
 ที่ อส 0007(พก)/ว 34928/09/59 แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรไทยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20  
 ด่วนที่สุด  ที่ อส 0007(พก)/ว 39128/10/59 การดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29/1  
 ที่ อส 0007(สท)/ว 1169/04/58 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545  
ที่ อส 0007(สท)/ว 116 14/05/57การบรรยายฟ้องคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
 ที่ อส 0007(พก)/ว 12319/05/57 แนวทางปฏิบัติการพิจารณาคดีสำคัญ  
ที่ อส 0007(ปผ)/ว 165 3/07/57 หารือข้อขัดข้องในการดำเนินคดีอาญา  
 ที่ อส 0007(ปผ)/ว 893/04/56 การบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำสั่งศาล  
ที่ อส 0007(พก)/ว 2369/09/56แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดการควบคุมกัญชา (Cannabis) 
ที่ อส 0007(ปผ)/ว 250 23/09/56 ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการถอนฟ้อง 
 • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564  (คลิ๊ก)
 • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 (คลิ๊ก)
 • ตารางแสดง : สถิติจำนวนเงินค่าปรับการบังคับโทษปรับตามคำพิพากษาในคดียาเสพติดของสำนักงานคดียาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) และ สถิติการยื่นคำร้องขอหมายการบังคับคดีของสำนักงานคดียาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) (คลิ๊ก)
 • ตารางแสดง : สถิติจำนวนเงินค่าปรับการบังคับโทษปรับตามคำพิพากษาในคดียาเสพติดของสำนักงานคดียาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ สถิติการยื่นคำร้องขอหมายการบังคับคดีของสำนักงาน คดียาเสพติด ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 (รอบ 6 เดือน) (คลิ๊ก)
 • ตารางแสดง : สถิติจำนวนเงินค่าปรับการบังคับโทษปรับตามคำพิพากษาในคดียาเสพติดของสำนักงานคดียาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ สถิติการยื่นคำร้องขอหมายการบังคับคดีของสำนักงาน คดียาเสพติด ระหว่างเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 (รอบ 6 เดือน) (คลิ๊ก)

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักอำนวยการสำนักงานคดียาเสพติด
อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25154443-4 / โทรสาร : 0-2515-4444
IP Phone : 220191 / ฝ่ายกิจการทั่วไป : 220192 / E-mail : nct@ago.go.th

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1
อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2515-4431-3 / โทรสาร : 0-2515-4433
IP Phone : 220193 / ฝ่ายกิจการทั่วไป : 220194 / E-mail : nct1@ago.go.th

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 2
อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2515-4419 / โทรสาร : 0-2515-4408
IP Phone : 220195 / ฝ่ายกิจการทั่วไป : 220196 / E-mail : nct2@ago.go.th

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 3
อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2515-4404-5 / โทรสาร : 0-2515-4404
IP Phone : 220197 / ฝ่ายกิจการทั่วไป : 220198 / E-mail : nct3@ago.go.th

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4 (กรุงเทพใต้)
อาคารกรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง 53 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-0311, 0-2211-0811 ต่อ 226,227,228 / โทรสาร : 0-2211-5406
IP Phone : 210161 / ฝ่ายกิจการทั่วไป : 210162 / E-mail : snct1@ago.go.th

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 5 (พระโขนง)
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2399-2539-40, 0-2393-3522, 0-393-1529, 0-2393-1776, 0-2393-2526 ต่อ 800-811 / โทรสาร : 0-2393-2527
IP Phone : 210163 / ฝ่ายกิจการทั่วไป : 210164 / E-mail : snct2@ago.go.th

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 6 (ธนบุรี)
อาคารธนบุรี ชั้น 1 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2415-0020 ต่อ 407, 410 / โทรสาร : 0-2416-1278
IP Phone : 230167 / ฝ่ายกิจการทั่วไป : 230168 / E-mail : tnct1@ago.go.th

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 7 (ตลิ่งชัน)
33/3 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2448-7053, 0-2448-7077 ต่อ 707-710 / โทรสาร : 0-2448-7077 ต่อ 710
IP Phone : 230061 / ฝ่ายกิจการทั่วไป : 230062 / E-mail : tnct2@ago.go.th

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 8 (ธนบุรี)
อาคารธนบุรี ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2415-0020 ต่อ 409,411 / โทรสาร : 0-2415-2233
E-mail : mct8@ago.go.th

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9
อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2515-4590 / โทรสาร : 0-2515-4588
E-mail : nct9@ago.go.th

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 10
อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2515-4130 / โทรสาร : 0-2515-4132

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 11 (มีนบุรี)
ถนน สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี   เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : 0-2171 – 4024 / โทรสาร : 0-2171- 4024

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 12 (มีนบุรี)
ถนน สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี   เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ : 0-2171 – 4024 / โทรสาร : 0-2171- 4024